Chủ tịch Vietcombank kiến nghị nới room ngoại ngân hàng lên 35%

Chủ tịch Vietcombank kiến nghị nới room ngoại ngân hàng lên 35%

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Chủ tịch Vietcombank kiến nghị nới room ngoại ngân hàng lên 35%

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n