Góp vốn cổ phần

Ngoài thế mạnh là dịch vụ tư vấn tài chính, chúng tôi còn mong muốn hợp tác với các Doan nghiệp nhỏ và vừa nhằm tận dụng thế mạnh của nhau thông qua hình thức góp vốn cổ phần. Đây là một hình thức mà LCTV Brokerage & Investment có thể tham gia phát triển trong tương lai gần.


Môi Giới

Tư Vấn Đầu Tư

Chuyên Môn Cao

Cùng Đồng Hành