Monthly Archives - Tháng Mười Một 2016

Xây lắp điện 1 (PC1) chào sàn niêm yết

Công ty CP Xây lắp điện I (PCC1) sắp được niêm yết 75,26 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán PC1. Để chuẩn bị cho thủ tục này, từ ngày 28/10/2016 cổ [...]