PVS – Kết quả 9 tháng đầu năm giảm trong dự báo nhưng rủi ro từ FPSO Lam Sơn lộ rõ – Báo cáo KQKD

PVS – Kết quả 9 tháng đầu năm giảm trong dự báo nhưng rủi ro từ FPSO Lam Sơn lộ rõ – Báo cáo KQKD

Doanh thu và LNST 9 tháng đầu năm của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) giảm 21,7% và 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm là (1) Chi phí dự phòng cho nợ xấu tăng; (2) Không có đóng góp lợi nhuận từ Kho nổi FPSO Lam Sơn trong Quý 3; và (3) lợi nhuận ngoài HĐKD từ hoàn nhập dự phòng cho các dự án Cơ khí dầu khí giảm. Lợi nhuận gộp và LNST trừ lợi ích CĐTS lần lượt đạt 90,9% và 81,9% dự báo cả năm của chúng tôi.Nguồn: VCSC