Monthly Archives - Tháng Ba 2017

Hiệu quả đầu tư LCTV Investment

Tính từ lúc thành lập, (1/8/2017), LCTV Investment đạt hiệu suất tăng trưởng trung bình 66%/năm Từ 1/1/2021 tới 16/9/2021, LCTV Investment đạt hiệu suất 90%, chưa kể lợi nhuận từ mảng đầu tư BĐS, vượt trội so [...]