Thông báo về kết quả đăng ký mua quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

Thông báo về kết quả đăng ký mua quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

Ban tổ chức đấu giá – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn do Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam nắm giữ như sau:Tổng số nhà đầu tư tham gia: 04 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước : 01 nhà đầu tư
  • Cá nhân nước ngoài : Không có
  • Tổ chức trong nước : 03 nhà đầu tư
  • Tổ chức nước ngoài : Không có

Tổng khối lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua: 8.230.664 cổ phần

  • Cá nhân trong nước : 2.057.666 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 6.172.998 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 29/08/2016.